ALGEMENE VOORWAARDEN ANNELIES FOTOGRAFIE 2019

Annelies Hoek Fotografie
www.anneliesfotografie.nl
KvK:65257324

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Annelies Hoek Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. Fotograaf: Annelies Hoek Fotografie, KvK 65257324 tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 6. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. AANBOD

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf. Na akkoord van de klant op de offerte staat de prijs vast.

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. 2. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 6. ONTWERP

1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden. 2. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk. 3. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 7. LEVERING

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 2. Digitale fotobestanden worden gemiddeld acht weken na betaling van de factuur geleverd op een stick en een digitale galerij. 3. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. 4. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. 5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. 6. Fotograaf levert alleen een selectie nabewerkte foto's in jpg. format aan.

ARTIKEL 8. VERGOEDING

1. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever. 2. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen prijzen. 3. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 10. ANNULERING EN OPSCHORTING

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren zal de fotograaf beroep doen op haar netwerk voor eventuele vervangers maar de fotograaf is niet verantwoordelijk voor het regelen of betalen van deze vervanger. Indien mogelijk zal er een nieuwe datum worden uitgekozen. 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12. AUTEURSRECHT

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen. 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf. 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeengekomen. 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto's voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf. 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. 6. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. 8. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

ARTIKEL 13. PORTRETRECHT

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

ARTIKEL 15 . WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Annelies Hoek Fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.